OVER ONS

Deze website is bedoeld om het vakgebied van keurmerken en certificatie in Nederland meer toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen.

Uitgever

De site is een initiatief van de Stichting Ontwikkeling Nieuwe Markten (ONM), die dit als volgt toelicht.

De ontwikkelingen rond keurmerken en certificatie zijn de laatste decennia in hoge mate gestuurd door de EU met de aanwijzing van certificerende instellingen in het kader van wetgeving (notified bodies), en door de normalisatie-instellingen ISO en IEC met hun internationale accreditatienormen. Mede daardoor is de inhoudelijke discussie over de oorspronkelijke doelen van certificaten, het transparant maken van het aanbod en zorgen voor vertrouwen in gecertificeerde objecten, op de achtergrond geraakt, en verdrongen door instrumentele en legalistische beschouwingen. Met deze website wil de Stichting ONM voorzien in een goed toegankelijk platform voor informatie-uitwisseling en discussie, waaraan niet alleen de professioneel betrokken partijen en hun belangenorganisaties, maar ook geïnteresseerde vertegenwoordigers van de einddoelgroep (consumenten, afnemers, media, burgers) kunnen deelnemen.

De statutaire doelstelling van de Stichting ONM is het bevorderen van activiteiten op het gebied van advies, keuring en certificaten. Dit doel is in 1998 ingevuld met de oprichting van de B.V. Keurmerkinstituut, een fusie van drie certificatie-instellingen voor consumentenproducten, speeltoestellen en kinderopvang. Het Keurmerkinstituut, waarvan ONM de aandelen beheert, is er sindsdien in geslaagd om een eigen positie te verwerven tussen de grote certificatie-instellingen, en onderscheidt zich daarvan door gerichtheid op de belangen van de eindgebruiker. Met deze website en de bijbehorende nieuwsbrief hoopt ONM de inhoudelijke ontwikkeling van het vak te stimuleren, mede geïnspireerd door wat er gebeurt buiten de kaders van EU en ISO/IEC.

Auteur

Inhoudelijk is deze website ontwikkeld door Willem van Weperen, voormalig directeur/bestuurder van het Keurmerkinstituut, die de inhoud als volgt toelicht.

Aanvankelijk was het alleen de bedoeling om een geschiedenis van keurmerken en certificatie in Nederland te schrijven. Al doende groeide de tekst uit tot een handzame beschrijving van het vakgebied voor nieuwe vakgenoten en geïnteresseerde buitenstaanders, zoals journalisten, studenten, en andere burgers.

Veel informatie op internet over keurmerken en certificatie is gefragmenteerd en instrumenteel van aard. Met deze website presenteren we een samenhangend verhaal over de volle breedte van het certificatielandschap, waarin de belangrijkste verschijningsvormen en begrippen systematisch worden belicht vanuit het perspectief van de eindgebruiker: de afnemer of consument die houvast zoekt in keurmerken en certificatie. Het verhaal blijft niet beperkt tot het beeldbepalende werkveld van de Raad voor Accreditatie, maar ook andere accreditatieregimes worden meegenomen, zoals van de Stichting Examenkamer voor beroepsopleidingen, en het wereldwijd opererende Iseal voor de certificatie van duurzaamheid.

In de meeste teksten op deze site zijn al reacties verwerkt van diverse deskundigen die zijn geraadpleegd voorafgaand aan publicatie. In dit verband moet met name de inbreng van drs. Francine van Rossem (zelfstandig auditor) en drs. Ineke Vlot (manager non-food bij Stichting Milieukeur) worden genoemd. Ik nodig ook alle bezoekers van deze site van harte uit om te reageren op de inhoud, suggesties te doen voor onderbelichte of ontbrekende aspecten, en deel te nemen aan de gedachtewisseling over wat beter kan. Abonneer u alvast op onze nieuwsbrief, dan houden we contact.

Willem van Weperen (1952)

Willem van Weperen (1952)

Opgeleid als natuurkundige (drs), was vanaf de oprichting in 1998 tot aan zijn pensionering in 2018 directeur/bestuurder van de B.V. Keurmerkinstituut. Hier was hij beleidsmatig en operationeel betrokken bij product, – systeem-, en persoonscertificatie. Eerder werkte hij als warenonderzoeker bij het Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten, dat later opging in het Keurmerkinstituut, en vervolgens als afdelingshoofd Technische Veiligheid bij de Stichting Consument en Veiligheid [nu: VeiligheidNL].

Copyright, auteursrechten

© Stichting Ontwikkeling Nieuwe Markten, KvK nr. 33302166. Het overnemen van teksten van deze website is toegestaan met de volgende bronvermelding: W. van Weperen op www.keurmerken-certificatie.nl, desgewenst voorzien van de datum waarop deze site is geraadpleegd.

Overige onderwerpen

Stichting ONM en de auteur zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie op deze site of de eventuele gevolgen daarvan.

Bezoekers van deze site worden niet gevolgd, en cookies worden alleen geplaatst om de site goed te laten werken.

Skip to content