Bijlage: Definities en afkortingen

De paragraaf Begrippenkader en definities in de Inleiding omschrijft het begrippenkader rond de termen keurmerk en certificaat, en de manier waarop ze op deze site worden gehanteerd. De onderstaande definities zijn deels ontleend aan de verklarende woordenlijst van de Raad voor Accreditatie (RvA). Andere vrij toegankelijke vindplaatsen van certificatiegerelateerde definities zijn:

Onder de definities staan de op deze site gebruikte afkortingen.

Definities

 

Accreditatie

Onafhankelijke bevestiging van de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een certificerende organisatie. Toelichting: verwarrend is dat enkele certificerende instellingen de term accreditatie gebruiken voor hun certificatie-activiteiten. Zie ook de RvA-pagina Wat is accreditatie?.

Aangemelde instantie (Engels: notified body)

Zie Wikipedia. Aangemelde instanties zijn opgenomen in de database NANDO.

Certificaathouder

De natuurlijke of rechtspersoon waaraan het recht is verleend om een keurmerk of certificaat te voeren.

Certificatie

Onafhankelijke bevestiging dat producten, diensten, processen, managementsystemen of personen aan specifieke eisen voldoen. Toelichting: certificatie is een vorm van conformiteitsbeoordeling; enkele andere vormen zijn inspectie en verificatie.

Certificatieschema

Document of set van documenten waarin het onderwerp, de eisen en procedures voor een specifiek certificatietraject zijn vastgelegd.

Certificatietraject

De activiteiten vanaf acquisitie en offerte, onderzoek en beoordeling, tot en met certificaatverlening en toezicht, die worden uitgevoerd door een certificatie-instelling.

Conformiteitsbeoordeling

Het beoordelen of een product, proces, dienst, systeem of persoon aan specifieke eisen voldoet.

Conformiteitsverklaring

Verklaring waarin wordt bevestigd dat een product, proces, dienst, systeem of persoon voldoet aan specifieke eisen. Toelichting: de eisen kunnen vastliggen in een norm, certificatieschema of wet, de verklaring kan een brief of certificaat zijn.

Handhaving (in kader overheidsbeleid)

Handhaving is gericht op het ‘doen naleven’ en omvat het gehele spectrum van activiteiten dat is gericht op het laten voldoen aan de eisen die aan een zaak of handeling worden gesteld. Bron: NVWA: Staat van Voedselveiligheid.

Inspectie

Onderzoek van een ontwerp, product, proces of installatie en vaststellen of wordt voldaan aan specifieke of algemene eisen. Toelichting: zie  bijlage Functionele omgeving voor het verschil tussen inspectie en certificatie.

ISO-compatibel

Eigenschap van een certificatieschema waarin alle eisen van een ISO-certificatienorm zijn opgenomen, zonder dat andere eisen in het schema in strijd zijn met de betreffende norm. Toelichting: een voorbeeld is de Europese norm EN 15224 , een uitwerking van ISO 9001 voor de sector zorg en welzijn.

Toepassingsgebied (Engels: scope)

Activiteit/verrichting waarvoor een organisatie gecertificeerd of geaccrediteerd is of wil worden.

Toezicht (in kader overheidsbeleid)

Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Bron: NVWA: Staat van Voedselveiligheid

Zelfregulering

Zie Wikipedia.

Afkortingen

CE Conformité Européenne
CI Certificatie-instelling
CBI Conformiteitsbeoordelende instelling
CEN European Committee for Standardization
CENELEC European Electrotechnical Committee for Standardization
EA European co-operation for Accreditation
EN Europese norm
EU / EG / EEG Europese Unie / Europese (Economische) Gemeenschap
ETSI European Telecommunications Standards Institute
HLS / HS High Level Structure / Harmonized structure (betreft ISO-MSS)
IAF International Accreditation Forum
ISO International Organization for Standardization
IEC International Electrotechnical Commission
KMS / QMS Kwaliteitsmanagementsysteem (Engels: Quality management system)
MMS / EMS Milieu(zorg)managementsysteem (Engels: Environmental management system)
MS / MSS Management system (standard) (Nederlands: Managementsysteem(norm))
MVO Maatschappelijk verantwoord(e) ondernemen/organisatie
NC Non-conformiteit (afwijking van de norm of het schema)
NEN Nederlandse norm
NNI Nederlands Normalisatie Instituut
RvA / RvC Raad voor Accreditatie / Raad voor Certificatie (voorganger)
T033 (RvA) Toelichtend RvA-document over de inhoud van certificatieschema’s
Skip to content